Vikten av att vara sig själv -projektet

Projektet Vikten av att vara sig själv

Jämställdhetsarbetet kring temat Vikten av att vara sig själv (Itsenä olemisen tärkeydestä) bland högstadieelever i Finland 2017, mer känt som ISOT-projektet, är ett nationellt projekt som ordnas under läsåret 2016–2017 och vars främsta målgrupp är alla cirka 63 000 niondeklassare i Finland. Projektet består av fyra delar (en bok som delas ut i skolorna, läromedel, en webbsändning och en skrivmönstring). På den här webbplatsen hittar du mer information om dessa.

Projektets mål är att

  • skapa en mångformig diskussion om jämställdhet och människans rätt att vara och agera som sig själv
  • aktivera ungdomar att diskutera och framföra sina tankar samt att erbjuda kanaler för ungdomarnas röst
  • stödja ungdomar att bli aktiva och toleranta medborgare som accepterar sig själva och andra
  • ge lärare bättre färdigheter att diskutera jämställdhet samt verktyg för detta
  • betona betydelsen av en konstruktiv dialog såväl på samhällelig som på vardaglig nivå
  • bryta fördomar, öka informationen och förståelsen samt kämpa och inspirera.

Projektets rättsgrund

  • Målet för projektet är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor i enlighet med 1 kap. 1 § i ungdomslagen (27.1.2006/72) och det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet.
  • Målen för ISOT-projektet stödjer också de riksomfattande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, i synnerhet punkten Värdegrunden för den grundläggande utbildningen (2.2), där det skrivs att varje barn är unikt och värdefullt i sig. Enligt värderingarna i läroplanen har var och en rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. Projektets material får utnyttjas för att genomföra skolornas jämställdhetsplaner.
  • Projektet främjar genomförandet av principerna i Finlands jämställdhetslag och diskrimineringslag samt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna med tanke på jämställdhet och förbudet mot diskriminering.

Projektet samordnas av kulturcentret PiiPoo. Samarbetspartner och finansiärer för projektet är bland annat undervisnings- och kulturministeriet, Otavan Kirjasäätiö och Förlagsaktiebolaget Otava, Jyväskylä universitet, Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Finlands PEN.

Projektet stöds av OAJ, Suomen rehtorit ry (SURE) och Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet ry (OPSIA).
ISOT-hanke/ VVSS-projektet
Hankekoordinaattorit/projektkoordinatorerna
Janina Ahlfors och Kirsi Karvonen
isot@kulttuuripiipoo.fi
040 772 67 30
Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja/Kulturcentret PiiPoos direktör
Pilvi Kuitu
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
0400 433 722
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos/Jyväskylä universitet, pedagogiska fakulteten
FD, SVM Mari-Anne Okkolin
mari-anne.okkolin@jyu.fi
040 805 43 16
Share This