Itsenä olemisen tärkeydestä -hanke

Itsenä olemisen tärkeydestä -tasa-arvotyö Suomen yläkoululaisten kanssa 2017 eli tuttavallisesti ISOT-hanke on lukuvuonna 2016-2017 tapahtuva valtakunnallinen hanke, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen noin 63 000 9. luokkalaista. Hanke koostuu neljästä osasta (kouluihin jaettava kirja, oppimateriaali, nettilähetys ja kirjoituskatselmus), joista löydät lisätietoa näiltä nettisivuilta.

Hankkeen tavoitteena on

  • synnyttää monimuotoista ja -äänistä keskustelua tasa-arvosta sekä ihmisen oikeudesta olla ja toimia omana itsenään
  • aktivoida nuoria keskustelemaan ja tuomaan ajatuksiaan esille sekä tarjota kanavia nuorten äänelle
  • tukea nuoria toimimaan aktiivisina, suvaitsevina kansalaisina itsensä ja muut hyväksyen
  • lisätä opettajien valmiutta keskustella tasa-arvosta ja antaa välineitä siihen
  • korostaa rakentavan vuoropuhelun merkitystä niin yhteiskunnallisella kuin arkielämän tasolla
  • rikkoa ennakkoluuloja, lisätä tietoa ja ymmärrystä sekä tsempata ja innostaa

Hankkeen normipohja

  • Hankkeen tavoitteet tukevat nuorisolain (27.1.2006/72) 1.1. pykälän sekä nuorisopoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja.
  • ISOT-hankkeen tavoitteet tukevat myös valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, erityisesti Perusopetuksen arvoperusta -kohtaa (2.2), jossa jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. Opetussuunnitelman arvojen mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Hankkeen materiaaleja voidaan hyödyntää koulujen tasa-arvosuunnitelmien toteutuksessa.
  • Hanke edistää Suomen tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden toteutumista tasa-arvon ja syrjinnän kiellon näkökulmasta.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo. Hankkeen yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö ja Kustannusosakeyhtiö Otava, Jyväskylän yliopisto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Suomen PEN. Hanketta tukevat OAJ, Suomen rehtorit ry (SURE) ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat ry (OPSIA).

ISOT-hanke/ VVSS-projektet
Hankekoordinaattorit/ projektkoordinatorerna
Janina Ahlfors ja Kirsi Karvonen
isot@kulttuuripiipoo.fi
040-7726730
Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja/ Kulturcentret PiiPoos direktör
Pilvi Kuitu
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
0400-433722
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos/ Jyväskylä universitet, pedagogiska fakulteten
FT, YTM Mari-Anne Okkolin
mari-anne.okkolin@jyu.fi
0408054316
Share This